White Gold (BBC Two), 2. sezon onayı aldı.

Kaynak 1

Kaynak 2